INFORMACJA O ZMIANIE administratora DANYCH:  ZMIANA DANYCH

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOSMETYKI TERRA

Spis treści

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym kosmetyki-terra.pl prowadzony jest przez Polską Grupę Uzdrowisk spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Generała Władysława Sikorskiego nr 2-8, 53-659 Wrocław , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, kapitał zakładowy 386.360.000,00 złotych , REGON: 022512941, NIP: 8971802723.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców indywidualnych i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego, o ile przepis Regulaminu nie stanowi inaczej.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Użytkownika lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 1. DEFINICJE
 • CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 • DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI– Usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa elektroniczna umożliwiająca zawarcie ze Sprzedawcą umowy Sprzedaży na odległość.
 • KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONSUMENT– konsument w rozumieniu Art.22¹ Kodeksu Cywilnego
 • KONTO– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • KOSZYK – usługa elektronicznego koszyk w Sklepie Internetowym, umożliwiająca Klientowi dokonanie wyboru interesujących go Produktów spośród produktów dostępnych w Sklepie Internetowych, w celu złożenia Zamówienia.
 • KUPUJĄCY / KLIENT– podmiot który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument lub przedsiębiorca indywidualny); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • NEWSLETTER– informacje marketingowe na temat produktów, promocji i konkursów, przesyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail użytkowników, którzy dokonali zapisu na newsletter (wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 • OPINIA – opinia o Produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym, która może być zamieszczona przy danym Produkcie przez Użytkownika posiadającego Konto, który kupił ten Produkt w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKTY – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: kosmetyki-terra.pl
 • SPRZEDAWCA – Polska Grupa Uzdrowisk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Generała Władysława Sikorskiego  nr 2-8, 53-659 Wrocław , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, kapitał zakładowy 386.360.000,00 złotych , REGON: 022512941, NIP: 8971802723.
 • UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie rezerwacji.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • UŻYTKOWNIK  – podmiot, tj. (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument lub przedsiębiorca indywidualny); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), w tym Klient, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę,
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy.

 • Konto– korzystanie z Konta, możliwe jest po wykonaniu następujących kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego w zakładce na stronie Sklepu Internetowego „Załóż Konto” lub „Moje Konto” (2) kliknięcie pola „Załóż konto w sklepie”.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Użytkownik może również utworzyć konto poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa w trakcie składania Zamówienia – wówczas z chwilą złożenia Zamówienia zostaje utworzone Konto.

Użytkownik w ramach usługi konta ma dostęp do następujących funkcjonalności: (1) przeglądanie zamówień (2) zarządzanie adresami rozliczeniowymi (płatności) i dostawy (3) zmiana hasła (4) podgląd i zmiana danych Użytkownika, (5) możliwość publikowania Opinii o zakupionych Produktach.

Usługa Konta jest świadczona nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z usługi Konta (usunięcia Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kosmetyki-terra.pl lub też pisemnie na adres: Polska Grupa Uzdrowisk Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Generała Władysława Sikorskiego  nr 2-8, 53-659 Wrocław.

 • Koszyk – Użytkownik ma możliwość wyboru interesujących go Produktów spośród produktów dostępnych w Sklepie Internetowych i dodanie ich do elektronicznego koszyka w celu złożenia Zamówienia. Dodanie Produktu do koszyka nie rozpoczyna jeszcze procedury zakupowej. Do czasu zakończenia składania Zamówienia Klient ma możliwość: (1) podglądu koszyka (funkcja „Zobacz koszyk”), (2) aktualizacji koszyka – usunięcia / dodania poszczególnych Produktów z koszyka lub modyfikacji  ich ilości, (3) wyczyszczenia koszyka – usunięcia wszystkich Produktów znajdujących się w koszyku.
 • Formularz Zamówienia– usługa umożliwiająca złożenie oraz opłacenie Zamówienia, zgodnie z warunkami zawierania umowy sprzedaży, opisanymi w punkcie 4 Regulaminu.
 • Formularz kontaktowy – Użytkownik ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą np. w celu zadania pytania lub złożenia uwag co do jego funkcjonowania lub złożenia reklamacji. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć na stronie Sklepu Internetowego pole „Kontakt”,
 • Newsletter – Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w zakładce „newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w postaci Newslettera.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail: sklep@kosmetyki-terra.pl.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 15.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu niezbędnych plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Obowiązek stosowania prawa – Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego, w tym ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Użytkownik może składać na adres siedziby Sprzedawcy. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Użytkownika: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcy. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą wymaga podjęcia przez Klienta kolejnych następujących po sobie kroków:

(1) dodania przez Klienta co najmniej jednego Produktu do Koszyka;

(2) przejście do Formularza Zamówienia poprzez kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie” lub „Przejdź do płatności”;

(3) wypełnienie Formularza Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowych (Klienci niebędący konsumentami, jeśli chcą otrzymać fakturę VAT są zobowiązani także do podania numeru NIP) dane dotyczące Umowy Sprzedaży: rodzaj i ilość Produktów, dane dotyczące miejsca i sposobu dostawy Produktów, dane dotyczące formy płatności. W tym miejscu Kupujący może również utworzyć konto poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa;

(4) kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola „Kupuję i Płacę” będącego przesłaniem Sprzedawcy Zamówienia (złożenia przez Klienta oferty) z pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i Płacę). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

 • Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta
  automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 • Po zweryfikowaniu Zamówienia (w szczególności: opłacenia Zamówienia), bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
  (1) potwierdzeniem przyjęcia oferty na Produkty, złożonej w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
  (2) informacją o nie przyjęciu oferty na Produkt/y, złożonej w ramach Zamówienia, z uwagi na brak płatności.
 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ppkt 4 (1) powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wybierając tę formę zapłaty Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia (ppkt 2 (4)). W tytule płatności należy podać numeru zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 • Płatność natychmiastowa za pomocą: BLIK, karty płatniczej lub przelewu elektronicznego dokonywana poprzez zewnętrzny system płatności „imoje”, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i Płatności”.
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) Przesyłka kurierska, (2) Paczkomat InPost, (3) Orlen Paczka (odbiór w wybranym punkcie).
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • Ze względu na częste uszkodzenie pojemników w transporcie, możliwe jest zamówienie tylko jednego wiaderka borowiny 5 kg w zamówieniu.

 

 1. OPINIE O PRODUKTACH
 • Użytkownik, który posiada Konto może zamieszczać Opinie o zakupionym Produkcie.
 • Opinia może dotyczyć wyłącznie Produktu zakupionego przez Użytkownika oraz takiego, z którego Użytkownik korzystał.
 • Dopuszcza się wyłącznie opinie w formie opisowej (słowne). Opinia nie może zawierać w szczególności obrazów, linków itp.
 • Opinia nie może być dłuższa niż 1000 znaków (wliczając w to odstępy).
 • Opinia musi zawierać subiektywne wrażenia z Użytkowania danego Produktu i ocenę takiego Produktu.
 • Opinia musi być autorstwa Użytkownika, który kupił dany Produkt w Sklepie Internetowym i osobiście korzystał z tego Produktu.
 • Użytkownik może zamieścić więcej niż jedną Opinię odnośnie jednego Produktu.
 • Opinia, po dodaniu jej przez Użytkownika będzie podlegała weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych Regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Opinia zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym na Karcie Produktu, którego dotyczy Opinia.
 • W przypadku gdy Opinia nie spełnia kryteriów określonych Regulaminem lub zawiera treści sprzeczne z Regulaminem, Opinia taka nie zostanie opublikowana.
 • Po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę Opinii i opublikowaniu jej na Karcie Produktu Użytkownik nie będzie mógł modyfikować takiej Opinii.
 • Zabronione jest zamieszczanie w Opiniach:
 • treści zabronionych Regulaminem,
 • treści o charakterze bezprawnym (np. stanowiących kopie Opinii innych Użytkowników), naruszających obowiązujące prawo lub naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich,
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • treści naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
 • treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie,
 • treści wulgarnych i obraźliwych, jak również wprowadzających w błąd,
 • treści reklamowych,
 • danych osobowych lub teleadresowych,
 • odnośników (linków) do innych treści z internetu,
 • zawierającej szkodliwą dla Sprzedawcy zawartość (np. wirusy itp.),
 • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
 • Opinie zawierające treści wskazane w punkcie powyżej lub z innych przyczyn sprzeczne z Regulaminem nie będą publikowane oraz mogą być usuwane.
 • Opinie zamieszczane przez Użytkowników podlegają stałemu monitoringowi i weryfikacji przez Sprzedawcę.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 • Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „zwroty i reklamacje”.
 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku otrzymania produktu wadliwego Kupującemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

Niniejszy 9 punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących będących konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi.

 • Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, który dokonał zakupu Produktów w Sklepie Internetowym może w terminie 14 dni kalendarzowych dokonać ich zwrotu (odstąpić od umowy sprzedaży) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemnie na adres: Polska Grupa Uzdrowisk Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Generała Władysława Sikorskiego  nr 2-8, 53-659 Wrocław.
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kosmetyki-terra.pl .
  • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku do niniejszego Regulaminu Kupujący indywidualny może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (2) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów, (4) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli Kupującego wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz

(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl  oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy 11 punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników niebędących konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi.

 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 • Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Użytkownika,) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

 

 

Wpisz frazę i naciśnij "enter"

Koszyk

Brak produktów w koszyku.